การสกัด การหลอม และการรีไซเคิล ( Triples RRR)
ในช่วงเวลาของความผันผวนของราคาที่ไม่แน่นอนของตลาดเงิน และตลาดทองนั้น เนื่องมาจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจโลกและกระบวนการทางอุตสาหกรรมของผู้ผลิตและห้างร้านต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าที่จะรักษาค่าใช้จ่ายภายใต้การควบคุมที่สามารถทำได้ และ ไม่มีผลเสียทางด้านการเงิน บริษัทรีไฟน์จึงเป็นตัวเลือกนึงที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เพื่อที่จะได้กักตุนสินค้า และสามารถนำออกมาใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม และไม่ขาดทุนใดใด    
Triples RRR คือ Recovering , Recycling และ Refining